Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Provozovatelem a tvůrcem webové aplikace Suppoo.com je společnost Customize.cz, s.r.o., (dále jen „Správce“).

Tímto Vás informujeme o postupech a principech, na základě kterých Správce ve smyslu pravidel GDPR (dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016), v souvislosti s poskytováním svých služeb, nakládá s osobními údaji svých uživatelů, kteří sami Správci v této souvislosti svá osobní data poskytnou.

Tato stránka popisuje způsob a rozsah zpracování Vašich osobních údajů jako fyzické osoby. Registrací a používáním služby Suppoo.com také souhlasíte se Smlouvou o zpracování osobních údajů, která definuje jakým způsobem zpracováváme případné osobní údaje Vašich zákazníků (v případě stahování recenzí z on-line služeb třetích stran) nebo Vašich návštěvníků (v případě, že využíváte náš webový chat na Vaší webové stránce).

Správce osobních údajů

Customize.cz, s.r.o. (IČ: 03532330, DIČ: CZ03532330)
se sídlem na adrese Sladkovského 410, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Umístění dat

Veškerá data jsou fyzicky uložena a zpracovávana na serverech v datacentrech výhradně na území České republiky.

Zpracovávané osobní údaje

Budeme zpracovávat pouze ty osobní údaje, které nám poskytnete při založení uživatelského účtu, při používání služby Suppoo.com přes rozhraní app.suppoo.com, nebo zřízení přístupu k uživatelskému účtu jeho vlastníkem, přičemž takto správce zpracovává Vaše údaje v tomto rozsahu:

 • jméno a příjmení
 • adresa
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa
 • fakturační údaje (název subjektu, daňové identifikační číslo) + případné platební údaje
 • IP adresa

Účel zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro následující účely plnění smlouvy

Výše zmíněné Vaše osobní údaje potřebujeme zpracovat pro potřeby plnění smlouvy o poskytování služby Suppoo.com, kterou s námi uzavíráte registrací a tím i založením Vašeho uživatelského účtu na Suppoo.com.

Zpracování těchto Vašich osobních údajů, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy, kde jste smluvní stranou, probíhá následovně:

Naše společnost Vám poskytuje své služby, respektive službu Suppoo.com v souladu se smluvními podmínkami dostupnými ZDE. Abychom Vám dle smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi mohli službu Suppoo.com poskytovat, potřebujeme znát Vaše základní údaje, které jsou nutné k definici druhé smluvní strany. Prosím, vezměte na vědomí, že v rámci plnění smlouvy Vám mohou být zasílány emaily s oznámeními technicko-provozního charakteru, které se týkají funkcionality služby Suppoo.com. Tato oznámení jsou součástí naší komunikace s Vámi jako smluvní stranou.

Doba uložení osobních dat

Vaše osobní údaje pro účely plnění smlouvy budeme zpracovávat po dobu trvání této  smlouvy, tedy po dobu existence Vašeho uživatelského účtu. Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu budeme zpracovávat také po dobu existence Vašeho uživatelského účtu. V případě, že však zasílání nabídky našich produktů a funkcí služby Suppoo.com v nastavení svém uživatelského účtu vypnete, nebudeme za tímto účelem Vaše osobní údaje dále zpracovávat a to  i po dobu trvání smlouvy.

Vaše osobní údaje zpracovávané na základě uděleného souhlasu budeme zpracovávat pouze po dobu udělení souhlasu, tedy od jeho udělení, do jeho odvolání. Nejdéle však po dobu existence Vašeho uživatelského účtu.

Další Vaše práva související se zpracováním osobních údajů

 • požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje jsou zpracovávány,
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit – kdykoliv nás můžete požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány a pokud, pak za jakým účelem, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny a jak dlouho je budeme zpracovávat. Máte také právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné. Máte právo nás kdykoliv požádat o opravu chybného osobního údaje či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
 • požadovat výmaz těchto osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování – můžete nás kdykoli požádat o výmaz Vašich osobních údajů, pokud (i) už nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) je zpracování protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) ukládá nám to zákonná povinnost nebo (v) odvoláte souhlas, který jste nám případně pro zpracování poskytli. Zpracovávání Vašich osobních údajů omezíme, dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů (omezíme znamená, že je budeme mít pouze uloženy a můžeme je použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků).
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud Vaše údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu.
 • na přenositelnost osobních údajů – pokud je zpracováváme automatizovaně a na základě souhlasu nebo smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, máte právo je získat a právo na to, aby tyto osobní údaje byly předány přímo jinému správci
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tato práva můžete uplatnit u nás prostřednictvím osoby odpovědné za ochranu dat v naší společnosti, a to pomocí e-mailu privacy@customize.cz. Na Vaše žádosti, dotazy či připomínky odpovíme nejpozději do 30 dní.

Na naši činnost při zpracování osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost (více na stránkách úřadu www.uoou.cz). Tento úřad také, stejně jako Vás, informujeme v případě, že by i přes naši nejlepší snahu a veškerá zabezpečení došlo k úniku, zneužití nebo ztrátě Vašich osobních údajů.

Zpracovatelé osobních údajů

Vaše Osobní údaje mohou být pro zajištění některých činností zpracovávány také Zpracovateli osobních údajů, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Správce využívá pouze ty Zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky a zavedli vhodná technická a organizační opatření pro zajištění splnění požadavků Nařízení a zajištění ochrany práv subjektu údajů.

VSHosting s.r.o. - poskytovatel a správce serverového řešení naší služby.