Podmínky poskytování služby

1. Úvodní ustanovení

Před zahájením používání služby Suppoo.com (dále jen „služba / naše služba / webová aplikace“) provozovanou společností Customize.cz, s.r.o., IČ: 03532330, DIČ: CZ03532330, se sídlem Sladkovského 410, Pardubice 53002, Česká republika, (dále jen „nás / nám / námi“ nebo „naše / naši“) si pečlivě přečtěte tyto Podmínky poskytování služby (dále jen „podmínky“). Služba je nevýhradní licencí k softwaru jako službě (Software-as-a-Service – SaaS) popsána v odstavci „Popis služby Suppoo.com“ níže.

Využívání služby je podmíněno tím, že mezi Vámi jako uživatelem (dále jen „uživatel“) a námi dojde k uzavření smlouvy o poskytování služby (dále jen „Smlouva“). K uzavření smlouvy dochází okamžikem dokončení registrace na internetové adrese app.suppoo.com

Používání naší služby je dále podmíněno tím, že akceptujete a dodržujete tyto podmínky a Smlouvu o zpracování osobních údajů (dále jen „DPA“), která je nedílnou součástí Smlouvy. Podmínky se vztahují na všechny uživatele, kteří se ke službě připojují. Přístupem ke službě a jejím využíváním souhlasíte s tím, že tyto podmínky zcela akceptujete. V okamžiku, kdy začnete službu využívat, tyto podmínky se stanou z právního hlediska dohodou mezi Vámi, jako uživatelem služby, a naší společností. Pokud s jakoukoliv částí podmínek nebo DPA nesouhlasíte, pak nelze naši službu dále využívat, případně k ní přistupovat.

2. Popis služby Suppoo.com

Služba je nevýhradní licencí k softwaru jako službě (Software-as-a-Service – SaaS), kterou provozujeme na internetové adrese app.suppoo.com. Webová aplikace poskytuje následující druhy služeb:

 • a) Agregace recenzí a hodnocení od uživatelů z různých webových služeb třetích stran za účelem zjednodušení správy recenzí a hodnocení z jednoho místa - prostřednictvím webové aplikace + generování přehledů a statistik.
  Umožňujeme připojit libovolné množství námi podporovaných služeb třetích stran (dále jen “moduly”). Přehled aktuálně podporovaných modulů, včetně ceníku, lze najít na webových stránkách www.suppoo.com. Součástí tohoto přehledu je také detailní výpis funkcionalit, které jsou u vybraného typu modulu dostupné. Zpravidla se jedná o synchronizaci recenzí a hodnocení mezi vybranou externí službou a naší webovou aplikací + možnost odpovědi na příspěvek přes naši aplikaci a následnou publikaci odpovědi ve zdrojové externí službě dané recenze / hodnocení. Umožňujeme také pokročilou filtraci recenzí a hodnocení, předpřipravené odpovědi (šablony zpráv), automatické podpisy, atd. V rámci recenzí a hodnocení též generujeme agregované statistiky s vývojem spokojenosti uživatelů (hvězdičkové hodnocení) a dalšími grafy a ukazateli.
 • b) Webový chat pro komunikaci uživatelů s pověřenými lidmi (operátory) v reálném čase
  Nabízíme řešení pro jednoduché nasazení a provozování webového chatu na webových stránkách uživatele. Přehled všech funkcí našeho webového chatu, včetně ceníku, je možné najít na webových stránkách www.suppoo.com. Webový chat slouží ke komunikaci v reálném čase mezi uživateli webové stránky uživatele a vybranými operátory - určenými též uživatelem. Webový chat je navrhován a provozován jako další komunikační kanál mezi uživatelem jako provozovatelem webu a jeho návštěvníky. Veškerá správa konverzací a nastavení webového chatu probíhá prostřednictvím webové aplikace. Vzhled webového chatu na webu uživatele je možné libovolně měnit dle potřeb uživatele. Generujeme též agregované statistiky o využívání webového chatu. Ve webové aplikaci je možné připojit libovolné množství webových chatů.

3. Přístup ke službě

a. Bez funkčního připojení k internetu není technicky možné k naší službě přistupovat, a tedy ji používat.

b. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za Vaše zařízení, softwarové vybavení Vašeho zařízení či případné problémy s Vaší internetovou konektivitou. Sami zodpovídáte za zajištění plné funkčnosti Vašeho zařízení a odpovídající internetové konektivity, která Vás s naší službou propojuje.

c. Vyhrazujeme si právo dočasně omezit či zcela pozastavit přístup ke službě v případě:

 • 1. porušení těchto podmínek nebo jejich součástí - např. DPA. (pozastavení přístupu ke službě)
 • 2. nedostupnosti naší služby způsobené vyšší mocí, zejména nikoli však výlučně odstávkou, technickou poruchou, činem třetích stran (např. naším poskytovatelem hostingu atd.), problémy s konektivitou datacentra či některých z páteřních internetových sítí, vládními opatřeními, teroristickými činy či občanskými nepokoji, odepřením služby (tzv. denial of service) nebo jinými útoky na službu (po dobu nezbytně nutnou do obnovení dostupnosti naší služby)
 • 3. provádění upgradu či údržby naší služby (po dobu nezbytně nutnou během provádění akce)
 • 4. podezření či přímo provádění nebezpečných aktivit s naší službou, které mají za cíl poškození či znepřístupnění naší služby pro ostatní uživatele, atd. (pozastavení přístupu ke službě a zahájení šetření této nebezpečné činnosti)
 • 5. podezření či přímo zneužívání bezplatných zkušebních období u jednotlivých modulů pod různými účty a další nekalé praktiky s cílem obcházení placení předplatného (pozastavení přístupu ke službě)

4. Bezplatné testovací období, cena předplatného

Pro všechny moduly nabízíme měsíční testovací období zdarma. Opakované použití tohoto bezplatného období pro stejný modul není možný.

Nabízíme několik balíčků předplatného dle našeho ceníku uvedeného na webu www.suppoo.com. Jednotlivé balíčky se liší zejména omezením maximálního počtu připojených modulů a typy modulů, které lze v daném balíčku připojit.

Vyúčtování probíhá předem na Vámi vybrané časové období (měsíc, rok). V případě, že platba na náš účet nedorazí v plné výši včas, přejdou všechny Vaše připojené moduly automaticky a neprodleně do omezeného stavu. V tomto stavu nelze prohlížet nová data z jednotlivých modulů a je zakázána i funkce odpovídání. Využíváte-li i náš web chat, přestane se zobrazovat na webu.

Pokud předplatné sami nezrušíte nebo pokud jej nezruší naše společnost, bude na konci každého zúčtovacího cyklu vaše předplatné za stejných podmínek automaticky obnoveno pro další období. Obnovování svého předplatného můžete zrušit v průvodci připojení služeb, kde lze odpojit všechny Vaše moduly.

Máte povinnost naší společnosti poskytnout přesné a pravdivé informace k vyúčtování. Předáním takových informací o platbě automaticky pověřujete společnost Customize.cz, s.r.o., aby vám na základě zvoleného zúčtovacího cyklu účtovala poplatky za vybraný balíček předplatného.

Pokud k automatickému zúčtování z jakéhokoli důvodu nedojde, oznámíme vám to e-mailem.

5. Registrace do služby

a. Sami nesete odpovědnost za zabezpečení svého hesla, které využíváte pro přístup k naší službě a pro jakékoli činnosti či úkony pod svým účtem, ať již v souvislosti s naší službou nebo se službou třetí strany.

b. Jakmile se dozvíte o jakémkoli porušení bezpečnosti nebo neoprávněném použití svého účtu, máte povinnost nám tuto skutečnost neprodleně oznámit.

c. Službu nesmíte jakýmkoli způsobem zneužívat.

d. Pokud k tomu nedáme výslovné svolení, nesmíte poskytovat licenci, další licenci, prodávat, dále prodávat, převádět, postoupit, distribuovat či dávat službu k dispozici žádné třetí straně.

e. Vyhrazujeme si právo pro nás, své subdodavatele či své zaměstnance mít přístup k vašemu účtu a informacím, které jste poskytli, pro účely podpory, údržby či servisu služby nebo pro jakékoliv účely související s bezpečností, s technickými účely nebo pro účely vyúčtování. Bližší informace a podmínky, za jakých s těmito informacemi pracujeme v případě, že se jedná o osobní údaje, lze nalézt v DPA.

6. Změna, pozastavení nebo ukončení registrovaného účtu

a. Váš uživatelský účet můžeme pozměnit, pozastavit či ukončit okamžitě, když máme podezření na jakékoliv porušení podmínek, DPA, politiky týkající se ochrany soukromí nebo jakéhokoli příslušného právního předpisu.

b. Pokud svůj účet chcete sami ukončit, můžete účet vymazat a přestat službu využívat, nebo nás požádat o vymazání vašeho účtu.

c. Po ukončení viz bod 6.b vaše právo na využívání služby okamžitě zanikne a jakékoli údaje nahrané na váš účet (včetně jakýchkoli osobních údajů) budou vymazány.

d. Po ukončení vašeho účtu nebo ukončení/odstoupení od těchto podmínek bude rovněž okamžitě ukončena i DPA.

7. Odkazy a obsah jiných internetových stránek

a. Naše služba může obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran nebo služby, které společnost Customize.cz, s.r.o., nevlastní nebo nekontroluje. Společnost Customize.cz, s.r.o., nemá žádnou kontrolu nad obsahem, politikami týkajícími se ochrany soukromí nebo praktikami jakýchkoli internetových stránek či služeb třetích stran a nepřebírá za ně žádnou odpovědnost.

b. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Customize.cz, s.r.o., není odpovědná, přímo či nepřímo, za jakoukoli škodu či ztrátu způsobenou či údajně způsobenou využitím či prostřednictvím jakéhokoli takového obsahu, zboží či služeb, které jsou dostupné na takových internetových stránkách či v takových službách či jejich prostřednictvím, či způsobené či údajně způsobené důvěrou v ně.

c. Velmi doporučujeme, abyste si přečetli podmínky a politiky týkající se ochrany soukromí jakýchkoli internetových stránek či služeb jakékoli třetí strany, které navštívíte.

8. Ochrana osobních údajů

a. Osobní údaje označují jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, jak je definována v článku 4 obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „nařízení“), hlavně jakékoli takové informace, které shromáždíte a nahrajete do služby, a které nám proto sdělíte a které budeme zpracovávat (dále jen „osobní údaje“).

b. Využíváním služby můžete shromažďovat různé osobní údaje, které pak můžeme vaším jménem v závislosti na tom, jak budete službu využívat, zpracovávat. Jelikož společnost a služba fungují v rámci Evropské unie, platí pro ně nařízení a ostatní ustanovení o ochraně osobních údajů České republiky i členských států EU.

c. Je pouze vaší odpovědností, abyste při používání služby a shromažďování jakýchkoli osobních údajů službou dodržovali veškeré platné právní předpisy. Společnost Customize.cz, s.r.o. žádným způsobem neodpovídá za plnění povinností plynoucích Vám z příslušných právních předpisů, ani za jakékoli nároky (veřejnoprávní či smluvní sankce, pokuty, škody apod.) vzniklé v důsledku porušení těchto povinností Vám nebo třetím osobám. Současně, vznikne-li společnosti Customize.cz, s.r.o. v souvislosti se zpracováním osobních údajů Vámi získaných nebo společnosti předaných v rozporu s platnými právními předpisy, povinnost uhradit jakoukoli smluvní či veřejnoprávní sankci, pokutu, náhradu škody nebo jinou peněžitou povinnost, má společnost vůči Vám nárok na její náhradu v plné výši.

d. Při používání služby mohou být zpracovávány osobní údaje v závislosti na způsobu použití služby. Proto jste povinni s námi uzavřít DPA ve znění dostupném na adrese www.suppoo.com/DPA/. Tyto podmínky a DPA jsou vzájemně podmíněny a tím, že je/jsou přijata/y / vypovězena/y podmínky či DPA, je/jsou přijata/y / vypovězena/y i DPA či podmínky. Předtím, než začnete službu využívat, jste povinni se seznámit s veškerými vlastnostmi služby a s tím, jak služba zpracovává osobní údaje.

e. Abychom mohli plnit své povinnosti stanovené v podmínkách, je nutné, abychom zpracovávali určité osobní údaje o vás (pokud jste fyzickou osobou) nebo vašich zaměstnancích nebo jiných fyzických osobách, které službu využívají vaším jménem a mají samostatný přístup k účtu vaší služby. Jelikož takové osobní údaje zpracováváme v souladu s čl. 6 odst. 1 (b) nařízení, žádný souhlas není potřebný. Bližší informace a podmínky, za jakých s těmito informacemi pracujeme v případě, že se jedná o osobní údaje, lze nalézt v DPA.

9. Automatické zálohování služby

Naše společnost provádí pravidelné zálohování veškerých údajů, včetně osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím služby, což představuje preventivní opatření pro případ, že budou údaje ztraceny v důsledku špatného fungování serveru, lidské chyby či jiné nepředvídané události, a aby byla splněna povinnost správce, kterou mu nařízení ukládá, zabránit náhodnému či protiprávnímu zničení osobních údajů. Zálohované údaje se uchovávají po dobu 30 dní.

10. Prohlášení o pověření

a. „Uživatel“ označuje fyzickou či právnickou osobu využívající službu tak, že ji implementuje do jakýchkoli internetových stránek, které taková osoba spravuje, a že má výhradní kontrolu nad jednotlivým účtem v rámci služby (dále jen „uživatel“).

b. Fyzická osoba uzavírající tyto podmínky jménem uživatele (dále jen „fyzická osoba“) tímto prohlašuje, že vystupuje jménem uživatele a je z právního hlediska pověřená vystupovat jménem uživatele ve věci těchto podmínek. Pokud bude zjištěno, že takové zákonné pověření fyzické osoby je neplatné, pak jsou tyto podmínky pro uvedenou fyzickou osobu závazné a tato fyzická osoba je plně odpovědná za splnění veškerých povinností uvedených v těchto podmínkách.

c. Jste povinni poskytnout nám po zaregistrování do služby úplné a přesné informace a udržovat tyto informace přesné a aktuální po celou dobu využívání služby.

11. Omezení odpovědnosti

Společnost Customize.cz, s.r.o., jakož i její jednatelé, zaměstnanci, společníci, zástupci, dodavatelé či dceřiné společnosti, v maximálním zákonem přípustném rozsahu vylučují svou odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé či náhodné ztráty či škody, které v důsledku užití služby nebo v souvislosti s ním vzniknou, , zejména, nikoli však výlučně, odpovědnost za ztrátu zisků, ztrátu údajů, ztrátu dobré pověsti, ztrátu úspor a příjmů, včetně nákladů na zpětné získání ztracených příjmů, ztrát na úrocích či jiných nároků vyplývajících (i) z vašeho přístupu ke službě nebo jejího využívání nebo nemožnosti mít přístup ke službě či ji využívat; (ii) z jakéhokoli jednání či obsahu jakékoli třetí strany týkajícího se služby; (iii) z jakékoli obsahu získaného službou; a (iv) z neoprávněného přístupu, využívání či pozměňování vašich přenosů či obsahu.

Současně tímto ujednáváme, že jakákoli odpovědnost společnosti Customize.cz, s.r.o. za škodu podle předchozího odstavce je omezena maximálně do výše jedné měsíční platby za vámi využívaný modul, v souvislosti s jehož užitím taková škoda vznikla. Veškerých případných nároků přesahujících takto určenou částku se jako uživatel tímto vzdáváte.

12. Zřeknutí se odpovědnosti

Službu využíváte výhradně na své vlastní riziko. Služba je poskytována na principu „AS IS“, tj. „JAK JE K DISPOZICI“. Služba se poskytuje bez záruk jakéhokoli druhu, ať již výslovných či implicitních, zejména, nikoli však výlučně, bez implikovaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, nenarušování či průběhu plnění.

Snažíme se zajistit nejlepší dostupnost a bezpečnost služby. I přesto společnost Customize.cz, s.r.o. a poskytovatelé její licence neručí za to, že a) služba bude fungovat nepřetržitě, bezpečně či bude dostupná v jakémkoli konkrétním čase či místě; b) budou napraveny jakékoli chyby či vady; c) služba je prosta virů či jiných škodlivých součástí; nebo d) výsledky využívání služby splní vaše požadavky. Současně Vás upozorňujeme, že služba poskytovaná naší společností (s výjimkou webchatu) je zcela závislá na službách třetích stran. Ačkoli se samozřejmě snažíme o nepřetržité bezproblémové fungování služby, v případě problémů s poskytováním služeb třetích stran nejsme schopni žádným způsobem ovlivnit či garantovat její dostupnost ani předejít její dočasné nedostupnosti (např. v případě výpadku služby poskytované třetí stranou, zablokování API komunikace apod.).

13. Rozhodné právo a řešení sporů

a. Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu s právním řádem České republiky.

b. Jakékoli spory vzniklé z těchto podmínek nebo z využití služby budou řešit při zachování zásad věcné příslušnosti soudy v Hradci Králové v České republice.

c. Pokud se nám nepodaří vymoci jakékoli právo či ustanovení těchto podmínek, nebude se mít za to, že se těchto práv zříkáme.

d. Pokud se jakékoli ustanovení těchto podmínek považuje za neplatné či soudem nevymahatelné, zbývající ustanovení těchto podmínek zůstanou účinné.

e. Tyto podmínky mohou být přeloženy do jiných jazyků dostupných na internetových stránkách www.suppoo.com. V případě, že z rozdílu mezi jazykovými verzemi těchto podmínek vznikne spor, má přednost české znění těchto podmínek.

14. Změny podmínek a závěrečná ustanovení

a. Vyhrazujeme si právo dle svého vlastního uvážení tyto podmínky kdykoli v případě potřeby změnit či aktualizovat.

b. Pokud budete ke službě přistupovat nebo ji využívat i poté, co tyto revize vstoupí v účinnost, souhlasíte s tím, že jste těmito upravenými podmínkami vázáni. Pokud s novými podmínkami nesouhlasíte, přestaňte okamžitě službu využívat.

c. Je-li uživatelem služby spotřebitel ve smyslu ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nepoužijí se na právní vztah založený uzavřením smlouvy ustanovení těchto podmínek, která jsou v rozporu s kogentními ustanoveními právních předpisů týkajících se ochrany spotřebitele. Současně spotřebitel v případě, že dojde mezi ním a naší společností ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2.

Kontaktujte nás

Pokud máte ohledně těchto podmínek jakékoli dotazy, kontaktujte nás na adrese info@suppoo.com.


Poslední aktualizace: 8. srpna 2021